Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Volksdansvereniging Karoen, gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40060500 (hierna: Karoen). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Karoen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
Karoen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Karoen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Karoen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, stuur dan een email naar: karoeninfo@karoen.nl
Hierna volgt nadere informatie over hoe Karoen omgaat met uw (persoons)gegevens.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS
Karoen verzamelt en verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u als u:
• lid bent van Karoen;
• via het contactformulier, e-mail of telefoon contact met ons opneemt;
• zich inschrijft voor door Karoen georganiseerde evenementen;
• vrijwilligerswerk voor Karoen uitvoert.

Persoonsgegevens:
• naam;
• adres;
• woonplaats;
• telefoonnummer (vast en/of mobiel);
• e-mailadres;
• geslacht;
• geboortedatum.
Lidmaatschap:
• Lidnummer;
• Startdatum lidmaatschap;
• Einddatum lidmaatschap.
Financiële gegevens:
• IBAN;
• Banknaam;
• Betaalwijze;
• Contributie nota’s;
• Betalingsherinneringen.

Karoen kan deze gegevens gebruiken om:
• contact met u op te nemen of te onderhouden;
• post naar u te versturen;
• nieuwsbrieven via post of elektronisch naar u te versturen;
• uitnodigingen voor evenementen naar u te versturen;
• contributie te bepalen en te innen;
• nieuwsberichten op de website te publiceren (alleen naam, leeftijd en foto’s);

Binnen Karoen kunnen:
• financiële gegevens waaronder IBAN, betaalde en openstaande rekeningen, alleen door de penningmeester en de voorzitter worden geraadpleegd;
• persoonsgegevens van leden waaronder naam, adres, telefoon, e-mail adres en geboortedatum, worden geraadpleegd of gebruikt door het bestuur;
• foto’s en namen van leden door de webmaster worden gebruikt om op de website te publiceren.

Informatie, wijzigingen en bezwaar
Recht op inzage, rectificatie of verwijdering
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Contact opnemen
U kunt contact opnemen met de secretaris van Karoen via karoeninfo@karoen.nl voor onderstaande onderwerpen:
• meer informatie over de wijze waarop Karoen persoonsgegevens verwerkt;
• vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
• inzage in de persoonsgegevens van Karoen, die wij met betrekking tot u verwerken;
• bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Karoen;
• bezwaar tegen het gebruik van foto’s/video’s op de website van Karoen waarin u herkenbaar of zichtbaar bent;
• klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beveiliging van uw gegevens
Karoen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Karoen zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

Derden
Karoen verstrekt geen gegevens aan de derden, tenzij u daarvoor expliciet toestemming heeft verleend.
Karoen maakt geen gebruik van diensten van derden voor:
• Ledenregistratie
• E-mail of postservices
• Inning van contributie
• Boekhouding

Bewaartermijn van gegevens:
• Karoen bewaart de gegevens van oud-leden tenzij er door een oud-lid opdracht is gegeven om de gegevens te verwijderen;
• Karoen gebruikt gegevens van oud-leden uitsluitend voor statistische doeleinden en mailings gericht op oud-leden voor verenigingsjubilea en/of reünies;
• Gegevens van oud-leden worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Karoen verklaart verder:
• dat deze privacyverklaring zichtbaar is gemaakt op de website van de vereniging;
• dat in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin persoonsgegevens staan, wordt verwezen naar deze privacyverklaring op de website van de vereniging;
• dat geen persoonsgegevens worden verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU;
• dat persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) uitsluitend worden verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden gewijzigd.
De meest recente versie is te vinden op http://www.karoen.nl/privacyverklaring